O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Riaditeľstvo SŠI v Ždani oznamuje, že v dňoch 
26. a 27. novembra 2020 / štvrtok a piatok/
z prevádzkových dôvodov udeľuje žiakom ŠZŠI
a  PŠI v Ždani riaditeľské voľno.

Vyučovanie na EP v Čani a na Bukovci prebieha
v nezmenenom režime. 

                              
                                           vedenie školy

Dopravná výchova má nezastupiteľné miesto
v našom vzdelávaní. Jej úlohou je pripraviť deti
na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako 
chodcov alebo cyklistov. Žiaci si pod vedením
Mgr. Szilágyiovej počas tejto aktivity overili svoje
vedomosti z dopravnej výchovy. Venovali sa hlavne
dopravným značkám, ktoré sa v našom okolí vyskytujú.
Oboznámili sa aj s povinnou výbavou bicykla, ako aj
s jeho jazdou v cestnej premávke.  Zahrali sa hru
s autíčkami, v ktorej si vyskúšali rýchlosť auta.
Nakoniec si pomocou spojovačky zopakovali,
aké má byť správne vybavenie bicykla.


48.ročník MDVV LIDICE sa uskutočnil ešte
minulý školský rok. Do súťaže bolo zapojených
1617 účastníkov zo 78 štátov. Zaslaných  bolo
22216 výtvarných prác. Pre pandémiu  COVID 19
došlo k vyhláseniu výsledkov až v týchto dňoch.
K oceneným , patrí aj  práca nášho žiaka Šefana
Zupku, ktorý  získal Čestné uznanie  v technike
maľba a kresba na tému Krajina.
Srdečne gratulujeme.

Späť hore